Skip to Main Content

Law

This guide gives an overview of sources on law

Bronnen / Sources

Theorie / Theory

Buitenlands Recht
Met de term 'foreign law', 'buitenlands recht', worden aangeduid de wetten en regels van landen anders dan Nederland. Nederland is één van de 196 erkende onafhankelijke staten in de wereld, en elk van deze staten wordt bestuurd aan de hand van gecodificeerde wetten en regels*. Binnen deze staten gelden alleen de wetten en regels van de eigen staat, het zogenaamde soevereiniteitsbeginsel. Van dit soevereiniteitsbeginsel kan worden afgeweken door middel van verdragen, zoals het Verdrag van de Europese Unie.

Vinden en lezen: raadpleegbaarheid en toegankelijkheid
Het vinden en raadplegen van buitenlands wetten, regels en literatuur kan ingewikkeld zijn en is afhankelijk van twee aantal factoren: raadpleegbaarheid en toegankelijkheid. 

De eerste is de raadpleegbaarheid: is het materiaal raadpleegbaar?
Vanuit het oogpunt van legitimiteit en rechtszekerheid zou het recht raadpleegbaar moeten zijn, om overheidswillekeur te voorkomen en om burgers de mogelijkheid te geven zich van hun rechten en de hen geldende geboden en verboden op de hoogte te stellen. In het pre-digitale tijdperk was raadpleging van het recht niet eenvoudig: niet iedereen had een fysiek exemplaar, of beter gezegd collectie, van het recht en was dan ook afhankelijk van juristen, specialisten, en bibliotheken. In het digitale tijdperk is de raadpleegbaarheid van het recht en literatuur beter te realiseren, maar dit kan stokken bij de uitvoering daarvan.

Als er eenmaal sprake is van raadpleegbaarheidheid komt de tweede factor ter sprake: toegankelijkheid.

Toegankelijkheid: is het materiaal toegankelijk?
Zoals hierboven aangegeven geldt het recht voor een bepaalde staat en haar burgers of ingezetenen. De burgers van de wereld zijn echter geen uniforme groep maar bestaan uit diverse groepen, waarbij diversiteit naar taal één van de belangrijkste is. Wanneer er sprake is van raadpleegbaarheid van het recht, dan is de toegankelijkheid tot het recht meestal geen probleem voor de burgers van dat land: het recht en literatuur zijn op hen gericht en zal geschreven zijn in hun taal**. Dit zal echter niet het geval zijn voor zij die deze taal niet machtig zijn: zij zijn afhankelijk van hun eigen bekendheid met de taal, of van de beschikbaarheid van het recht in een taal die hen bekend is.

Zelfs bij raadpleegbaaheid kan het recht dan ook niet toegankelijk zijn en is men afhankelijk van derden zoals (professionele) vertalers.

Conclusie
Als een persoon kennis wil nemen van buitenlands recht moet deze hier rekening mee houden:
A) is het buitenlands recht raadpleegbaar? Indien dit zo is;
B) is het buitenlands recht dan ook toegankelijk?


* de praktijk kan hiervan uiteraard afwijken
** leesbaarheid, geletterdheid, of het gebruik van meerdere talen binnen een land kunnen nog steeds resulteren in problemen

Foreign Law
The term 'foreign law' refers to the laws and regulations of countries other than the Netherlands. The Netherlands is one of 196 recognized independent states in the world, and each of these states is governed by codified laws and regulations*. Within these states, only the laws and rules of the own state apply, the so-called sovereignty principle. This principle of sovereignty can be deviated from by means of treaties, such as the Treaty of the European Union.

Finding and consulting: consultability and accessibility
Finding and consulting foreign laws, regulations and literature can be complicated and depends on two factors: consultability and accessibility.

The first is consultability: can individuals consult the materials?
From the point of view of legitimacy and legal certainty, the law should be consultable, in order to avoid government arbitrariness and to give citizens the opportunity to be informed on their rights and the regulations and prohibitions that apply to them. In the pre-digital era, consulting the law was not easy: not everyone had a physical copy, or rather collection, of the law(s) and therefore depended on lawyers, specialists, and libraries. In the digital age, the consultation of the law is easier to achieve, but remains dependent on actual implementation.

Once the law is consultable, the second factor is discussed: accessibility.

Accessibility: Are the materials accessible?
As indicated above, the law applies to a particular state and its citizens or residents. However, the citizens of the world are not a uniform group but consist of diverse groups, with language diversity being one of the most important. When the law is consultable, the accessibility of the law is usually not a problem for the citizens of that country: the law is aimed at them and will be written in their language**. However, this will not be the case for those who do not speak this language: they are dependent on their own familiarity with that language, or on the availability of the law in a language known to them.

Even when it is consultable, the law and literature may therefore not be accessible and people may be dependent on third parties such as (professional) translators.

Conclusion
Once a person wants to become acquainted with foreign law, they must take this into account:
A) can the materials be consulted? If so;
B) are the materials accessible?

 

* practice may of course deviate from this
** readability, literacy, or use of multiple languages ​​within a country may still cause issues

Raadpleegbaarheid

Buitenlands recht en literatuur zijn te raadplegen op een aantal verschillende wijzen: openbare digitale (overheids)bronnen, commerciele databanken, en papieren (hand)boeken.

A) Openbare digitale (overheids)bronnen
Een aantal overheden maakt de huidige nationale wet- en regelgeving online beschikbaar via al dan niet gespecialiseerde overheidswebsites. Deze overheidswebsites zijn vrij toegankelijk en bevatten soms ook de voorgaande wet- en regelgeving.
Andere partijen kunnen ook nationale wet- en regelgeving beschikbaar maken, maar de officiële overheidsbronnen blijven leidend.

B) Commerciële databanken
Er zijn commerciële uitgevers die de nationale wet- en regelgeving online beschikbaar maken via hun platformen, vaak samen met literatuur zoals artikelen, online handboeken, en (geannoteerde) jurisprudentie. Afhankelijk van de databank zijn zowel de huidige versie als de voorgaande versies van nationale wet- en regelgeving beschikbaar.

C) Papieren (hand)boeken
Een groot aantal uitgevers publiceren de nationale wet- en regelgeving in fysieke vorm in zogenaamde handboeken. Deze handboeken geven een overzicht van de wet- en regelgeving op het moment van publicatie, soms voorzien van een commentaar.

Consultability

Foreign law and literature can be consulted through a number of different sources: public digital (government) resources, commercial databases, and paper publications.

A) Public digital (government) resources
A number of governments make current national laws and regulations available online via government websites, which may or may not be specialized. These government websites are freely accessible and sometimes also contain the previous laws and regulations.
Other parties may also make national laws and regulations online available but the officially published text is leading.

B) Commercial databases
There are commercial publishers that make national laws and regulations available online through their platforms, often together with literature such as articles, online manuals, and (annotated) case law. Depending on the database, both the current version and the previous versions of national laws and regulations are available.

C) Paper publications
A large number of publishers publish national laws and regulations in physical form in so-called manuals. These handbooks provide an overview of the legislation and regulations at the time of publication, sometimes accompanied by a commentary.

Toegankelijkheid
Buitenlandse recht en literatuur zijn toegankelijk door middel van persoonlijke vaardigheden, de beschikbaarheid van vertalingen, de diensten van vertaalbureaus, en door middel van machinevertalingen.

A) Persoonlijke vaardigheden
Hoe beter de beheersing van een taal, hoe beter de mogelijkheid de taal zowel tekstueel als inhoudelijk te begrijpen. Voor juristen die zich willen richten op buitenlandse rechtsgebieden is het ontwikkelen van persoonlijke vaardigheden op het gebied van de betreffende taal of talen zeker aan te raden.

B) Vertalingen
Waar persoonlijke vaardigheid ontbreekt, bestaat de mogelijkheid gebruik te maken van vertalingen. In de hedendaagse verbonden wereld zijn steeds meer officiële of semi-officiële vertalingen beschikbaar. Daarbij moet men wel rekening houden met het feit dat vertalingen sneller aanwezig zijn in één van de internationaal gebruikte talen*, waarbij de Engelse taal op dit moment leidend is. 

C) Vertaaldiensten
Waar officiële of semi-officiële vertalingen ontbreken kan men gebruik maken van vertaaldiensten. Het nadeel van deze vertaaldiensten zijn de kosten die er mee gepaard gaan, en de afhankelijkheid van de expertise van de vertaaldienst in het vertalen van juridische materialen.

D) Vertaalmachine
Men kan ook gebruik maken van een vertaalmachine zoals Google Translate. Deze vertalingen zijn veelal puur tekstueel en houden geen rekening met context. Bij het gebruik van een vertaalmachine moet men bij uitgebreidere of ingewikkelde teksten hier terdege rekening mee houden.

* de officiële VN-talen zijn: Engels, Frans, Chinees, Spaans, Arabisch, en Russisch.

Accessibility
Foreign law and literature are accessible through personal skills, the availability of translations, the services of translation agencies, and through machine translation.

A) Personal skills
The better the command of a language, the better the ability to understand the language both textually and substantively. For lawyers who want to focus on foreign jurisdictions, developing personal skills in the relevant language or languages ​​is highly recommended.

B) Translations
Where personal skills are lacking, it is possible to make use of translations. In today's connected world, more and more official or semi-official translations are available. In doing so it must be taken into account that translations are more readily available in one of the internationally used languages*, of which the English language is currently leading.

C) Translation services
Where official or semi-official translations are absent, translation services can be used. The disadvantage of these translation services are the costs involved and the reliance on the expertise of the translation service in translating legal materials.

D) Translation machine
A final option is to use a translation machine such as Google Translate. These translation machines are often purely textual and do not take context into account. When using a translation machine, this must be taken into account with more extensive or complex texts.

*the official United Nations languages are: English, French, Chinese, Spanish, Arabic, and Russian