Skip to Main Content

Law

This guide gives an overview of sources on law

Covid-19 in Nederland

CoronaVirus Disease 2019, CoViD-19, werd eerst gesignaleerd in december 2019. Daarna is het over de hele wereld verspreid, onder meer door globalisatie. Nationale overheden poen de pandemie tegen te gaan en gebruiken daarbij de middelen die hen ter beschikking staan, waaronder wetten en noodverordeningen.
Met deze pagina wordt ernaar gestreefd een overzicht te geven van Nederlandse wetten, noodverordeningen, besluiten (uitgezonderd AMvB’s), geannoteerde rechtspraak, en links naar belangrijke COVID-19 dossiers.
Voor de geannoteerde rechtspraak is een abonnement op Kluwer Navigator of Legal Intelligence benodigd. Selecteer *more* onder de titel om te zien welk abonnement benodigd is.


Coronavirus Disease 2019, CoViD-19, first came to the world’s attention in December 2019. From then, among others due to globalization, it has spread across the world. National governments attempt to stem the pandemic and use the resources available to them, including laws and emergency decrees.

The aim of this page is to provide an overview of Dutch laws, emergency decrees, decrees (excluding general administrative measures), annotated jurisprudence, and links to important COVID-19 resource pages.
For the annotated jurisprudence, a subscription to Kluwer Navigator or Legal Intelligence is required. Select *more* under the title to see which subscription is required.